Algemene voorwaarden

Arrondissementsrechtbank te Maastricht akte nr. 48/94

De algemene voorwaarden van het juridisch adviesbureau van Mr. H.P. Mannens (hierna te noemen adviesbureau), gevestigd te Susteren aan Wegbend nr. 4, maken deel uit van iedere aan opdrachtgever (hierna te noemen cliënt) verleende diensten.


ARTIKEL 1
lid 1 De cliënt gaat ermee accoord alle informatie en documentatie te verschaffen welke voor de door het adviesbureau te verlenen diensten noodzakelijk zijn.
lid 2 Het adviesbureau gaat ervan uit dat de informatie en documentatie van de cliënt volledig en waarheidsgetrouw zijn verstrekt.

ARTIKEL 2
lid 1 Het advies­bureau zal de cliënt desgevraagd van tevoren inlichten over de manier waarop de door de cliënt gegeven opdracht wordt uitgevoerd. De wijze van uitvoering wordt overgelaten aan het adviesbureau.
lid 2 Indien uitbesteding van de opdracht of een deel daarvan naar inzicht van het adviesbureau noodzakelijk wordt geacht is het adviesbureau hiertoe ten allen tijde bevoegd.
lid 3 Het adviesbureau stelt voor zoverre mogelijk de cliënt steeds op de hoogte van de gemaakte vorderingen.
lid 4 De opdrachten worden naar beste weten en kunnen behandeld door het adviesbureau.

ARTIKEL 3
lid 1 De geheimhoudingsplicht beider partijen inzake verstrekte informatie zal gewaarborgd blijven voor zoverre deze niet in strijd is met de wet.
lid 2 Indien het adviesbureau aansprakelijk wordt gesteld blijft deze beperkt tot het in rekening gebrachte honorarium.

ARTIKEL 4
lid 1 De naar de cliënt verzonden factuur voor de door het adviesbureau verleende diensten dient steeds zonder korting of schuldvergelijking te geschieden.
lid 2 Binnen 8 dagen na factuurdatum dient het verschuldigde bedrag te worden overgemaakt op de bank- of girorekeningen, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.
lid 3 Wanneer de cliënt slechts gedeeltelijk, niet tijdig of helemaal niet zijn betalings-verplichting nakomt, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het totale verschuldigde bedrag zonder sommatie van ingebrekestelling terstond opeisbaar.
lid 4 Bij ingebrekestelling worden alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten inclusief de wettelijke rente op de cliënt verhaald. Bij wanbetalers wordt 15 % van het verschuldigde bedrag extra in rekening gebracht voor de incassokosten.

ARTIKEL 5
lid 1 Indien het adviesbureau genoodzaakt wordt om rechtsmaatregelen te nemen waaraan kosten zijn verbonden zowel in als buiten rechte komen deze voor rekening van cliënt.
lid 2 Tot op het moment van algehele voldoening blijven de door de cliënt verstrekte gegevens, papieren en andere goederen in handen van het adviesbureau.

ARTIKEL 6
lid 1 Ten aanzien van geschillen die er tussen het advies­bureau en cliënt kunnen rijzen zal uitsluitend de rechter in het district van de vestigingsplaats van het adviesbureau bevoegd zijn daarvan kennis te nemen.
lid 2 Nederlands recht is uitsluitend en alleen van toepassing.

Niets uit deze uitgave mag verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.