Juridisch adviesbureau Mr. H.P. Mannens

 


       
Gratis advies

.
.

Let bij een arbeidsconflict
op het volgende:


Protesteer tijdig;

Ga niet direct akkoord met een beëindigingsvoorstel;

Pater Vinktoren in het stadspark van Maastricht

Mail het gratis
adviesformulier

Tel: 046 - 4757186
Fax: 046 - 4759657

info@ontslagsite.nl

Wij bekijken of u recht heeft op een hogere vergoeding dan enkel een transitievergoeding;

Laat uw beëindigingsvoorstel checken voor slechts € 200,-!

Ontslagbescherming

In de volgende situaties mag u als werknemer niet ontslagen worden:

Op grond van uw godsdienst, levensovertuiging, ras, geslacht, nationaliteit (verbod op discriminatie);

Tijdens de eerste twee jaar dat u ziek, arbeidsongeschikt of arbeidsgehandicapt bent. In bepaalde gevallen kunt u wél binnen deze eerste twee jaar ontslagen worden als u langdurig arbeidsongeschikt bent. Bijvoorbeeld als u volgens het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) niet of onvoldoende meewerkt aan uw re-integratie, zoals het volgen van scholing, het aanvaarden van passend werk of het meewerken aan een plan van aanpak;

Omdat u zwanger of met bevallingsverlof bent;

Omdat u werkzaam bent als functionaris voor de gegevensbescherming van de Wet bescherming persoonsgegevens of als deskundig werknemer van de Arbeidsomstandighedenwet;

Omdat u lid bent van een bepaalde politieke organisatie;

Omdat u lid bent van een vakbond;

Als u ernstige gewetensbezwaren tegen uw (nieuwe) werkzaamheden hebt en uw werkgever geen andere of aangepaste functie voor u heeft;

Als u als buitenlandse werknemer uw dienstplicht moet vervullen in uw land van herkomst.