Juridisch adviesbureau Mr. H.P. Mannens

 


       
Gratis advies

.
.

Let bij een arbeidsconflict
op het volgende:


Protesteer tijdig;

Ga niet direct akkoord met een beëindigingsvoorstel;

Euro muntstukken en Euro papiergeld

Mail het gratis
adviesformulier

Tel: 046 - 4757186
Fax: 046 - 4759657

info@ontslagsite.nl

Wij bekijken of u recht heeft op een hogere vergoeding dan enkel een transitievergoeding;

Laat uw beëindigingsvoorstel checken voor slechts € 200,-!

Transitievergoeding

Wanneer heb ik recht op een transitievergoeding?

De werkgever is een transitievergoeding pas wettelijk verschuldigd

 • wanneer er voor de werkgever een redelijke grond (legitieme reden) is om de arbeidsrelatie te beëindigden artikel 7:669 lid 1 BW) en

 • de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt nadat het UWV het ontslag heeft verleend of nadat de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter is ontbonden en

 • u bij de werkgever 2 jaar of langer werkzaamheden heeft verricht.

Hoe bereken ik de transitievergoeding?

U berekent de transitievergoeding als volgt:

 • Over de eerste 10 jaar dat u in dienst bent bedraagt de transitievergoeding per volledige periode van 6 maanden steeds 1/6 van het loon per maand. Per gewerkt jaar heeft u dus recht op 1/3 van uw maandsalaris (artikel 7: 673 lid 2 BW).

 • Bent u langer dan 10 jaar in dienst dan bedraagt de transitievergoeding vervolgens per volledige periode van 6 maanden 1/4 van het maandsalaris. Per gewerkt jaar heeft u dus recht op ½ maandsalaris (artikel 7: 673 lid 2 BW).

 • Tot 1 januari 2020 is een overgangsregeling van toepassing voor werknemers die ouder zijn dan 50 jaar, zie artikel 7: 673a lid 1 BW. Bent u namelijk 50 jaar of ouder dan heeft u bij een dienstverband van 10 jaar of langer per gewerkt jaar recht op een vergoeding van 1 maandsalaris( in plaats van ½ maandsalaris).

 • De transitievergoeding bedraagt maximaal € 75.000,- of tot een jaarsalaris indien het jaarsalaris hoger is (artikel 7: 673 lid 2 BW).

Wanneer is mijn werkgever geen transitievergoeding verschuldigd?

Uw werkgever is u geen transitievergoeding verschuldigd

 • wanneer u de leeftijd heeft bereikt waarop u recht heeft op pensioen (artikel 7: 673 lid 7 onderdeel b BW);

 • wanneer u ernstig verwijtbaarheid heeft gehandeld (denk hierbij bijvoorbeeld aan het stelen van goederen van de werkgever,) zie artikel 7: 673 lid 7 onderdeel c BW. Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid kan in bepaalde gevallen daar echter toch door de rechter van worden afgeweken;

 • wanneer de werkgever in staat van faillissement is verklaard, er sprake is van surseance betaling of bij een schuldsaneringsregeling, zie artikel 7: 673c lid 1 BW. (Een “habe nichts” verweer van de werkgever is in alle andere gevallen is niet meer mogelijk om geen transitievergoeding te hoeven te betalen);

 • wanneer u jonger bent dan 18 jaar (artikel 7: 673 lid 7 onderdeel a BW).

Wanneer kan de transitievergoeding lager zijn?

Uw werkgever hoeft geen of minder transitievergoeding te voldoen in de hierna genoemde situaties

 • Een werkgever heeft minder dan 25 werknemers in dienst en uw werkgever ontslaat u wegens bedrijfseconomische redenen (slechte financiële situatie). Deze regeling geldt tot 1 januari 2020, zie artikel 7: 673d BW. Specifieke regels daarover zijn terug te vinden bij de “Overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers”;

 • De wet biedt de mogelijkheid om kosten van investeringen in mindering te brengen op de transitievergoeding, zie artikel 7:673 lid 6 BW. Het gaat dan om transitiekosten en specifieke inzetbaarheidskosten. Er gelden evenwel speciale regels wanneer bedragen mogen worden afgetrokken van de transitievergoeding.

Wanneer u geen of een lagere transitievergoeding heeft ontvangen dan kunnen wij voor u nagaan of deze kosten daadwerkelijk van de transitievergoeding mogen worden afgetrokken.

Wanneer krijg ik de transitievergoeding.

In principe nadat de arbeidsovereenkomst is beëindigd zonder dat er een beëindigingsovereenkomst door u is ondertekend. De rechter kan evenwel beslissen dat de werkgever gezien zijn financiële situatie de transitievergoeding in termijnen mag voldoen.

Mr. H.P. Mannens kan voor u bekijken of u recht heeft op een transitievergoeding en of daar ook nog een billijke vergoeding bij moet komen.